અવનવું
સંદેશ
  શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય  
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
facebooktwitter

  માનનીય મંત્રીશ્રી, વાહન વ્યવહારશ્રી  

માનનીય મંત્રીશ્રી,
વાહન વ્યવહારશ્રી
 

  શ્રી વલ્લભભાઈ કાકડીયા, માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી, વાહન વ્યવહાર  
શ્રી વલ્લભભાઈ કાકડીયા
માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
વાહન વ્યવહાર

  શ્રી વિપુલ મિત્રા,(આઈ.એ.એસ.) અગ્ર સચિવશ્રી  
શ્રી વિપુલ મિત્રા,(આઈ.એ.એસ.)
અગ્ર સચિવશ્રી

  શ્રી આર. એમ. જાદવ(આઈ.એ.એસ.), કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર  
શ્રી આર. એમ. જાદવ
(આઈ.એ.એસ.),

કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર

  શ્રી એ. સી. શાહ (ઈ.), સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારી,પંચમહાલ  
શ્રી એ. સી. શાહ (ઈ.)
સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારી,પંચમહાલ
 

 

 
 
 
Vibrant Gujarat
 
અમારા વિશે

ગુજરાત રાજયની પુર્વ પટીમાં આવેલ આ જિલ્લો આ જિલ્લાનો વિસ્તાર પ૧૩૮૧૯ હેકટર છે. તથા જંગલ વિસ્તાર ૧ર૪ર૮પ.૬૯ હેકટરમાં આવેલ છે. તથા જિલ્લામાં ૧૧ તાલુકા અને ૧રરર ગામડાઓ આવેલ છે.સરેરાશ વરશાદ ૧૦ર૬ મી.મી. જેટલો થાય છે. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પ૧ તથા સામુહિક કેન્દ્રો ૧૧ જેટલા છે.

વધુ  

 પ્રવૃત્તિઓ
નોંધણી   સલામતી
લાયસન્‍સ   અમલીકરણ
પરમીટ   પ્રદૂષણ
કર પધ્ધતિ   આંકડાકીય માહિતી
ઇંધણ પસંદગી      
panchmahal map
 

 આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ

 વિડીયો ગેલેરી

Video Gallery
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Digital Locker Vibrant Gujarat My Gov.
 
Statue of Unity Chief Electoral Officer, Gujarat State India Government Portal

ડિસક્લેઇમર   |   પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ  

મુલાકાતી નંબર: 0064666 Last updated on 08-05-2017